ชื่อ - นามสกุล :นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์