ชื่อ - นามสกุล :นายบรรเจิด ไวยสุนีย์
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาก่อสร้าง/หัวหน้างานพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัสดุ
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาก่อสร้าง