ข้อมูลต่างๆ    
 
ข้อมูลพื้นฐาน
22 ก.ย. 2559   ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2560  
 
ข้อมูลหลักสูตร
14 ก.ย. 2559   ประกาศรับสมัครลูกจ้างพัสดุวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  
 
ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา
28 ก.ค. 2559   การรณรงค์การออกเสียง ประชามติวันที่ 7 สิงหาคม 2559  
 
ข้อมูลจำนวนบุคลากร
14 ก.ค. 2559   พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดถ้ำเมืองออน  
 
ข้อมูลงบประมาณ
26 มิย. 2559   ิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด    
 
ข้อมูลครุภัณฑ์
18-19 มิ.ย. 2559   Fix It Center ณวัดบ้านใหม่ลังกา  
 
ข้อมูลอาคารสถานที่
11 -12 มิ.ย. 2559   Fix It Center ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงม้าใต้ นายประภากร วัชราคม  
 
สถานประกอบการ
9 มิ.ย. 2559   กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม หมู่บ้านศีลธรรม ผู้อำนวยการ  
 
22 มิ.ย. 2559   โครงการโรงเรียนคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  
    22 มิ.ย. 2559   ข้อกำหนดในการจัดทำวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยสำหรับนักเรียน    
  แผนพัฒนาสถานศึกษา ภาพกิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ  
 
แผนปฏิบัติการประจำปี
 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ ข่าวสารสำหรับบุคลากร   
  แผนพัฒนาสถานศึกษา
ทีมงาน Fix It Center ออกให้บริการ ณ วัดแม่ตาด (ต.ห้วยทราย) และ วัดม่วงเขียว (ต.ร้องวัวแดง) ข่าวสารสำหรับนักเรียนนักศึกษา  
 
ประกันคุณภาพภายใน
 กิจกรรมวันไหว้ครูช่าง และครูปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ข่าวสาร ประกาศทั่วไป  
  รายงานการประเมินตนเอง โครงการ "อาชีวะอาสา" เทศกาลสงกรานต์ สาระที่หน้าสนใจ  
 
RMS 2007
โครงการออกค่าย Fix it Center 22 - 25 มี.ค. 2559 ตรวจสอบผลการเรียน  
    วันรับมอบตัวนักเรียน ปวช.1 รอบโควต้า
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์
โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมทีวีดิจิตอล

ศูนย์บ่มเพาะ
นโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจฯ
่เอกสารการสอนวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า
 
         
         
         
    วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 76 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130  
    โทรศัพท์ 053-929079 โทรสาร 053-929118 email: skptcacth@hotmail.com